Gebruiksvoorwaarden

I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Het gebruik van de VisuRIS-website (hierna “de Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen Algemene Gebruiksvoorwaarden. Door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje, geeft u aan kennis genomen te hebben van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

LEES DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Hieronder in de tekst wordt onder “De Vlaamse Waterweg” begrepen de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg NV , met volgende bedrijfsgegevens:

De Vlaamse Waterweg, een Naamloze Vennootschap naar Publiek Recht, met maatschappelijke zetel te Havenstraat 44, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0216.173.309.

De Vlaamse Waterweg kan de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen van haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

II. DOEL VAN DE WEBSITE

De op de Website aangeboden en beschikbare informatie inzake o.a. het transport over de waterwegen, beoogt de bevordering van een vlot en veilig scheepvaartverkeer via de visualisatie van beschikbare informatie zoals vaarweginformatie via digitale kaarten.

De verschafte informatie wordt beperkt tot de relevante informatie in functie van het gebruikersprofiel en de door de gebruiker vrij gemaakte selectiekeuze. Gebruik makende van de Website kan u als gebruiker zowel real-time dynamische informatie (AIS-posities, actueel verkeersbeeld, verdeling van waterstanden, ladingsgegevens, berichten aan de schipperij enz.) als statische informatie over de waterwegen (bedieningstijden, toegelaten afmetingen van kunstwerken, overslaglocaties, gemiddelde wachttijden aan sluizen enz.) opvragen en/of bekijken.

De aard en omvang van de aangeboden informatie zal bovendien afhangen van de wijze waarop deze wordt geraadpleegd (al dan niet via mobiele applicatie). Daarnaast wordt desgevallend ook een route- en reisplanner aangeboden.

De Vlaamse Waterweg levert naar best vermogen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden functionaliteit naar behoren werkt en dat de aangeboden of gevisualiseerde informatie correct is op het moment van opname of weergave, wat niet belet dat er zich op deze Website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden of dat er zich fouten kunnen voordoen inzake de visualisatie van deze gegevens of de werking van de aangeboden functionaliteit, mede vanwege het feit dat sommige informatie afkomstig is van derde partijen. De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie of functionaliteit op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving. De Vlaamse Waterweg geeft aldus geen garanties met betrekking tot de accuraatheid van de ter beschikking gestelde informatie.

De Vlaamse Waterweg levert naar best vermogen alle redelijke inspanningen om de integriteit van de aangeboden gegevens te verzekeren en treft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om verlies, ontvreemding, ongeoorloofde wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De gebruiker erkent dat wanneer overmachtsituaties aan de basis liggen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals een gegevenslek, dit niet als een tekortkoming kan aanzien worden van De Vlaamse Waterweg om de nodige passende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Via de webshopmodule wordt ook de mogelijkheid voorzien om waterwegenvignetten en papieren vaarkaarten voor de pleziervaart aan te kopen.

III. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag de inhoud op de Website slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door De Vlaamse Waterweg toegestane doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de op de Website aangeboden informatie en gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg is verboden en is een inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, onverminderd andere wettelijke bepalingen dienaangaande.

Volgende vormen van gebruik van de Website zijn - onder andere - niet toegestaan:

Het gebruik met commercieel oogmerk ten voordele van derden, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege De Vlaamse Waterweg, dan wel een daarvoor bestemde “account” op de Website werd aangemaakt en de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan een dergelijke “account” volledig worden nageleefd;

Het gebruik voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen;

Het weergeven van de op de Website verschafte informatie op een andere wijze dan dat deze door De Vlaamse Waterweg aan u beschikbaar wordt gesteld. U mag de informatie niet bewerken, meedelen aan het publiek of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen als tussenpersoon of anderszins, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege De Vlaamse Waterweg, dan wel een daarvoor bestemde “account” op de Website werd aangemaakt en de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan een dergelijke “account” volledig worden nageleefd;

U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg materiaal van de Website te "spiegelen" op een andere server of website. Het gebruik van de Inhoud op enige andere website of in een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg;

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Website te verkrijgen (”screen scraping”) is verboden. De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod;

De Website zo gebruiken dat deze wordt aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden/opladen van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van technische beschermings- en beveiligingsmaatregelen die o.a. de integriteit en de vertrouwelijkheid van de op de Website aangeboden gegevens moeten beschermen;

U mag geen koppelingen naar de Website maken en/of exploiteren op een wijze die verwarringstichtend is of onterecht suggereert dat er een band bestaat tussen de Website en de website of locatie die naar de Website doorverwijst (via een hyperlink of anderszins) tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlaamse Waterweg.

Sommige diensten op de Website staan u toe of verplichten u een “account” aan te maken voor deelname of de toegang tot extra diensten/voordelen. U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie op te geven. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon, groep of entiteit, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon, groep of entiteit, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens beeltenis of foto en dat u evenmin misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon. U verklaart bovendien dat u de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie ons privacybeleid) onmiddellijk op de hoogte zult brengen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op de Website.

De Vlaamse Waterweg mag uw gebruiksaccount afsluiten en u de mogelijkheid gebruik te maken van de Website ontnemen of gedeeltelijk opschorten bij niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden die zijn gekoppeld aan een specifieke dienst. U gaat ermee akkoord De Vlaamse Waterweg en haar aangestelden integraal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke (buiten)gerechtelijke en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 IV. OVERMACHT

Als “Overmacht” wordt beschouwd elk feit of gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van De Vlaamse Waterweg, die onmogelijk kon worden voorzien of verhinderd worden, en die een significante invloed heeft op de werking van de Website en de via de Website aangeboden informatie.

Als gevallen van Overmacht worden o.a. beschouwd:

  • oorlogen en vijandelijkheden, embargo’s, opstanden en lokale conflicten,
  • natuurrampen (aardbevingen,
  • “Fait du Prince” (een “bevel van
  • beslissingen, handelingen of het nalaten te handelen of te beslissen door alle geledingen van de “
  • het in gebreke blijven van derde partijen ingevolge omstandigheden die vreemd zijn aan de wil van De Vlaamse Waterweg waaronder, zonder beperking, de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van elektronische communicatienetwerken, satellieten of andere technologische infrastructuur zoals transponders en zendmasten.

Deze opsomming is niet exhaustief.

Indien zich een geval van Overmacht voordoet, wordt De Vlaamse Waterweg voor de duur van de Overmacht vrijgesteld van enige aansprakelijkheid inzake de beschikbaarheid, de werking en de aangeboden functionaliteit van de Website en de juistheid en volledigheid van enige informatie die al dan niet via de Website diende verspreid te worden of werd verspreid.

V. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd wat in de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden reeds is bepaald, is De Vlaamse Waterweg, zelfs in geval van zware fout of grove nalatigheid, tevens in geen geval aansprakelijk voor enige schade ingevolge het gebruik van de op de Website aangeboden functionaliteit en informatie tenzij in geval van een opzettelijke fout in haar hoofde.

Indien er meerdere betrokkenen zijn bij het schadegeval, is De Vlaamse Waterweg slechts aansprakelijk in de mate dat haar aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

De Vlaamse Waterweg is niet verantwoordelijk voor opzet of grove schuld van haar aangestelden of derde partijen, waaronder andere gebruikers van de Website, die informatie hebben aangeleverd.

De aansprakelijkheid van De Vlaamse Waterweg is in ieder geval beperkt tot de directe schade en in ieder geval, met uitsluiting van schade in de vorm van gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, productieverlies, verhoging van de algemene onkosten, verhoogde administratiekosten, verlies van lading, verlies van tijd, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Ongeacht de aard van de schade en de juridische grondslag ervan zal de aansprakelijkheid van de Vlaamse Waterweg in ieder geval beperkt blijven tot het bedrag dat u tijdens de laatste 12 maanden heeft betaald voor het gebruik van de Website met een minimum van 100 EUR per schadegeval.

 VI. VERZAKINGSRECHT:

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in artikelen VI.47. e.v. WER), zonder andere kosten te moeten dragen en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar (dienst + adres).

Dit verzakingsrecht geldt niet wanneer de Vlaamse Waterweg handelt in het kader van haar opgedragen essentiële, typische taken van algemeen belang, zoals het te koop stellen van waterwegenvignetten.

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM:

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Vlaamse Waterweg of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vlaamse Waterweg de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van de Vlaamse Waterweg of derden, verbindt u zich ertoe de Vlaamse Waterweg of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.