Privacybeleid

VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACYBELEID

De Vlaamse Waterweg nv hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van deze website. Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”), en andere relevante toepasselijke wetgeving die de GDPR aanvult, wijzigt en / of uitvoert.

Door middel van dit privacybeleid trachten wij u onder andere op een eenvoudige, transparante en zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarom en hoe wij deze verwerken en je te informeren omtrent de rechten waarover u beschikt.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat dit privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in het privacybeleid. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

VI.1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS

In het kader van dit privacybeleid dient De Vlaamse Waterweg nv beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

 • De Vlaamse Waterweg nv
  Havenstraat 44
  3500 Hasselt
  KBO: 0216.173.309
  e-mail: privacy@vlaamsewaterweg.be

De Vlaamse Waterweg heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. U kan hem steeds contacteren voor vragen, opmerkingen of verzoeken die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens:

De Vlaamse Waterweg bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse Waterweg verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hierote duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van de Vlaamse Waterweg en na het waarborgen van een afdoend niveau van beveiliging.         

VI.2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM?

De Vlaamse Waterweg verbindt zich hiertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te te leven. Zo zal De Vlaamse Waterweg in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals bepaald in dit privacybeleid.

De Vlaamse Waterweg verwerkt vooreerst persoonsgegevens, om in het kader van de uitvoering van haar taak van algemeen belang, u geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart, inclusief technisch haalbare koppelingen met andere vervoerswijzen (hierna “RIS”), aan te bieden.

Daartoe zal De Vlaamse Waterweg de volgende (mogelijke) persoongegevens verwerken. Deze zijn verplicht aan te leveren teneinde voormelde informatiediensten aan te bieden:

 •   Gebruikersnaam
 •   Toegangsgegevens
 •   Naam en voornaam
 •   Taal
 •   E-mailadres
 •   Uw profiel: schipper, beroepsvaart, logistiek of recreant
 •   Identificatie van uw schip
 •   Identificatiegegevens (ENI, naam)
 •   Meetbrief en eigenaarsdocument
 •   Locatiegegevens
 •   Contactgegevens binnen uw organisatie
 •   Klasse 6 gegevens (zie verder)

De Vlaamse Waterweg verwerkt daarnaast bijkomende persoonsgegevens indien u ons op geheel vrijwillige basis en op eigen initiatief om een bijkomende dienstverlening verzoekt. Daartoe zal u verzocht worden een profiel aan te maken.

In het kader van deze dienstverlening zal De Vlaamse Waterweg de volgende (mogelijke) persoongegevens verwerken. Deze zijn verplicht aan te leveren teneinde ons toe te staan u de relevante dienstverlening te kunnen leveren en uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u:

 §  Uw profiel

 •   Klasse 1 gegevens: positie van het schip
 •   Klasse 2 gegevens: klasse 1, incl. afmetingen en type transponder (standaard waarde)
 •   Klasse 3 gegevens: klasse 2, incl. alle door uw AIS mobiel station aan boord uitgezonden informatie (o.a. naam, MMSI, …)
 •   Klasse 4 gegevens: klasse 3, incl. uw reis- en ladinginformatie en ETA eindbestemming
 •   Klasse 5 gegevens: klasse 4, incl. ETA op de tussenpunt tot eindbestemming
 •   Klasse 6 gegevens: klasse 5, incl. ATA op gepasseerde tussenpunt

 U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan De Vlaamse Waterweg en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan De Vlaamse Waterweg beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen. 

VI.3. AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEMAAKT?

Uw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden teneinde hen toe te staan er een eigen gebruik van te maken, behoudens in dit artikel vermelde uitzonderingen.

Naargelang de aard en omvang van de gekozen dienstverlening kan het weliswaar noodzakelijk zijn dat De Vlaamse Waterweg de persoonsgegevens verschaft aan derden om de door u verzochte dienstverlening integraal te kunnen leveren. U zal daartoe gevraagd worden uw ondubbelzinnige toestemming te geven, met dien verstande dat bepaalde diensten niet zullen kunnen geleverd worden indien u niet toestaat dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met zulke derde. U blijft echter steeds vrij deze toestemming niet te verstrekken.

De Vlaamse Waterweg garandeert u dat de persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte.

Indien een toepasselijke wettelijke verplichting, geldend binnen de Europese Unie, De Vlaamse Waterweg verplicht de persoonsgegevens over te maken aan derden, behoudt de Vlaamse Waterweg uiteraard het recht om gevolg te verlenen aan deze wettelijke verplichting en deze persoonsgegevens over te maken aan derden. Zulks geldt eveneens indien zulke overdracht kadert in de aan De Vlaamse Waterweg toevertrouwde opdracht van algemeen belang.

Mogelijke ontvangers zijn alleszins:

 •   RIS-autoriteiten;
 •   Gerecht en politiediensten.

VI.4. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur die noodzakelijk is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

 •   Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het RIS:             30 kalenderdagen
 •   Persoonsgegevens verwerking het kader van bijkomende dienstverlening:       10 jaar

VI.5. RECHTEN WAAROVER U BESCHIKT MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

De Vlaamse Waterweg verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 •   conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 •   op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze;
 •   op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 •   op een juiste wijze;
 •   tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke  je op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 •   Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van De Vlaamse Waterweg uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan De Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door de Vlaamse Waterweg te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke De Vlaamse Waterweg zal beoordelen:

 •   Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 •   Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 •   Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 •   Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 •   Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als gebruiker heb je het recht om van De Vlaamse Waterweg een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 •   Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 •   De verwerking van De Vlaamse Waterweg blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 •   De Vlaamse Waterweg heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 •   De Vlaamse Waterweg dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Vlaamse Waterweg staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij De Vlaamse Waterweg dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing, indien van toepassing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan De Vlaamse Waterweg verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming. Dit recht geldt niet wanneer de Vlaamse Waterweg haar verwerking baseerde op haar taak van algemeen belang.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je De Vlaamse Waterweg terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal De Vlaamse Waterweg elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Vlaamse Waterweg bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal De Vlaamse Waterweg hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@vlaamsewaterweg.be

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal De Vlaamse Waterweg steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. De Vlaamse Waterweg zal je daartoe binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

De Vlaamse Waterweg kan u in het kader van de uitoefening van uw rechten verzoeken om voorafgaand uw identiteit te bewijzen.

VI.6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De Vlaamse Waterweg heeft, rekening houdend met de uitvoeringskosten ervan, de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze worden continu geactualiseerd o.a. door de aanpassing ervan aan de stand van de techniek.

Het is weliswaar bijzonder belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan en gebruik van onze Website via uw “account”.

De Vlaamse Waterweg zal geen aansprakelijkheid aanvaarden indien zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

VI.7. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden.

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies.